طراحی حرارتی و مکانیکی با نرم افزار ASPEN HYSIS

هدف از دوره : 

آشنايى با شبيه سازى فرايندهاى شيميايی و مدل هاى ترموديناميکى در صنایع مختلف

سرفصل دوره : 

  • ketalgin. استفاده از  Optimizer  نرم افزار ( بهینه سازی )
  • pravastatin sodium 40. استفاده از ابزار  Spread Sheet
  • انجام محاسبات اقتصادی ( سود ماکزیمم )
  • شبیه سازی  Air Cooler
  • اضافه کردن  Pump Around  به برج تقطیر ( انتگراسیون حرارتی )
  • اضافه کردن  Side Striper ( انتگراسیون حرارتی )
  • توضیح شبیه سازی  Pipe   در نرم افزار
  • توضیح ریبویلر های مختلف برج ها نوع  Kettel  و ترموسیفون
  • رسم نمودار ژول تامسون مواد مختلف

طول دوره و هزینه :

۲۵ ساعت    ۰۰۰ ۲۵۰ تومان