لیست مدرسین رشته مکانیک

 

otc bacterial shampoo. آقای مهندس مقصود بهمنی اصل 

مدیر گروه تاسیسات  دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز

آقای مهندس بابازاده bactrim cost without insurance.

مدیر گروه مهندسی مواد دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز

آقای مهندس رحیمی 

مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز

آقای مهندس رضایی مقدم 

عضو هیات علمی مجله بین المللی علوم و تحقیقات مهندسی

آقای مهندس محبی فر 

مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز

آقای مهندس اعتماد اصل

رتبه ۵ کنکور دکتری تبدیل انرژی سال ۹۶