مدرسین رشته برق

 

آقای دکتر خفافی 

مدیر گروه مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

آقای دکتر اعلمشاهی

عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز

آقای مهندس یوسفی نیا 

عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز