سایر دوره های تخصصی مکانیک

دوره تخصصی مدیریت تعمیر و نگه داری تاسیسات مکانیکی

طول دوره و هزینه :    ۱۰۰ ساعت     ۰۰۰ ۸۰۰ هزار تومان 

دوره تخصصی طراحی و محاسبات انتخاب پمپ 

طول دوره و هزینه :   ۳۰ ساعت    ۰۰۰ ۳۵۰  تومان 

دوره تخصصی طراحی ، محاسبات و انتخاب کمپرسور  sexy rx1.

طول دوره و هزینه :  ۳۰ ساعت     ۰۰۰ ۳۵۰ تومان 

دوره تخصصی محاسبات تاسیسات مکانیکی ساختمان

طول دوره و هزینه : ۸۰ ساعت   ۰۰۰ ۸۰۰ تومان 

دوره تخصصی کنترل های هیدرولیکی 

طول دوره و هزینه : ۲۰ ساعت   ۰۰۰ ۲۰۰ تومان 

دوره تخصصی کنترل های پنوماتیکی 

طول دوره و هزینه : ۲۰ ساعت  ۰۰۰ ۲۰۰ تومان 

دوره تخصصی پوشش های فلزی صنعتی

طول دوره و هزینه : ۲۵ ساعت   ۰۰۰ ۲۵۰ تومان 

دوره تخصصی تعمیرات پکیج 

طول دوره و هزینه :  ۲۵ ساعت   ۰۰۰ ۲۵۰ تومان  atarax available in australia.

دوره تخصصی تعمیرات ابگرمکن 

طول دوره و هزینه :  ۲۰ ساعت   ۰۰۰ ۲۰۰ تومان

دوره های تخصصی بازرسی جوش

۱۶ ساعت  ۰۰۰ ۱۶۰ تومان : VT 

۱۶ ساعت ۰۰۰ ۲۰۰ تومان  MT

۱۶ ساعت ۰۰۰ ۲۰۰ تومان PT

۱۶ ساعت ۰۰۰ ۲۵۰ تومان UT